71. การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

ข้อมูลตัวชี้วัด “การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์”

ผลการติดตามประเมินแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 4 ประเภท ได้แก่ น้ำตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ จำนวน 211 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 4 ด้าน คือ ด้านองค์ประกอบของระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ด้านองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม ด้านผลผลิตจากการบริการสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ และด้านการบริหารจัดการ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.00-1.66) ระดับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.67-2.33) และระดับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ำ (ผลกระทบสูง) (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 2.34-3.00) (รูปที่ 2.39) (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2563ข) ดังนี้

(1) แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก 81 แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 33 แห่ง ภาคกลาง 6 แห่ง ภาคตะวันออก 5 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง ภาคใต้ 22 แห่ง และภาคตะวันตก 4 แห่ง พบว่า อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดี 74 แห่ง และระดับปานกลาง 7 แห่ง ได้แก่ น้ำตกห้วยโรง จังหวัดแพร่ น้ำตกแม่ก้อ (ก้อหลวง) จังหวัดลำพูน น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี น้ำตกตาดโตน จังหวัดมุกดาหาร น้ำตกห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ น้ำตกบ้านโตน จังหวัดพัทลุง และน้ำตกเขาพัง (น้ำตกไทรโยคน้อย) จังหวัดกาญจนบุรี

(2) แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทภูเขา 49 แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 16 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง ภาคตะวันออก 3 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 แห่ง ภาคใต้ 13 แห่ง และภาคตะวันตก 1 แห่ง พบว่า อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดี 46 แห่ง และระดับปานกลาง 3 แห่ง ได้แก่ ภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ์ เขาเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา และดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย

(3) แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา 50 แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 20 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง ภาคตะวันออก 4 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 แห่ง ภาคใต้ 7 แห่ง และภาคตะวันตก 1 แห่ง พบว่า ทุกแห่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดี

(4) แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำ 31 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 9 แห่ง ภาคตะวันตก 5 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง และภาคใต้ 12 แห่ง พบว่า อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดี 26 แห่ง และระดับปานกลาง 5 แห่ง ได้แก่ ถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ้ำพระเวส จังหวัดนครพนม และถ้ำเอราวัณ จังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการติดตามการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทน้ำตก
ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ พ.ศ. 2562

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล